TERMS AND CONDITIONS

 

Maturo Cars BV, gevestigd te Veghel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Maturo Cars BV en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Maturo Cars BV overeengekomen worden. 
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Maturo Cars BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Maturo Cars BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Maturo Cars BV niet, tenzij deze schriftelijk door Maturo Cars BV zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Maturo Cars BV een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Maturo Cars BV niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

2.1 Alle door Maturo Cars BV gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
2.3 Door Maturo Cars BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 
2.4 Maturo Cars BV behoudt zich het recht voor om opdrachten of bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen. 

Artikel 3 Opdrachten tot het leveren van artikelen

3.1 De afnemer is ten opzichte van Maturo Cars BV volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in een door haar verstrekte opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 
3.2 Maturo Cars BV biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten tot het leveren van producten telefonisch, online of per mail te plaatsen. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk per mail te worden bevestigd. Bij gebreke van een mailbevestiging, is Maturo Cars BV gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Maturo Cars BV behoudt zich ter zake alle rechten voor. 
3.3 Bij het plaatsen van een online opdracht bij Maturo Cars BV dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Maturo Cars BV geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Maturo Cars BV aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en een wachtwoord (hierna genoemd “Klantidentificatie”). Een opdracht die online wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer gestuurde mail of ondertekende koopovereenkomst. Maturo Cars BV kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Maturo Cars BV is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, wat de inhoud en de vorm betreft, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 
3.4 Maturo Cars BV is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de klantidentificatie van een afnemer. Maturo Cars BV is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Maturo Cars BV toegekende Klantidentificatie. 
3.5 In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie ten gevolge waarvan Maturo Cars BV schade lijdt, dient de afnemer Maturo Cars BV hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien teneinde te garanderen dat de hem toegekende klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Maturo Cars BV onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. 

Artikel 4 Koopovereenkomsten

4.1 Dit Artikel ziet toe op de totstandkoming van Koopovereenkomsten voor automobielen en Overeenkomsten tot Opdracht voor het doen van reparaties en aanpassingen aan automobielen.
4.2 Een Koopovereenkomst of Overeenkomst tot Opdracht komt tot stand nadat Maturo Cars BV en Afnemer een opdracht schriftelijk hebben bevestigd. De Overeenkomst wordt geacht de afspraken juist en volledig weer te geven en prevaleert boven deze Algemene Voorwaarden. 
4.3 Aanvullingen en wijzigingen op een Overeenkomst, binden Maturo Cars BV slechts voor zover deze door Maturo Cars BV schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 5 Prijzen 

5.1 Alle prijzen en tarieven in Overeenkomsten en in de webshop zijn in Euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd alsook exclusief kosten van verzending, tenzij anders is weergegeven.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van een aantoonbare verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Maturo Cars BV gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Maturo Cars BV al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer echter wel het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 6 Betaling 

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Maturo Cars BV aangewezen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Maturo Cars BV vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 
6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Maturo Cars BV, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 5% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.
6.5 Indien Maturo Cars BV daartoe aanleiding ziet, kan Maturo Cars BV nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van een overeenkomst mag opschorten. 
6.6 Zolang Maturo Cars BV van haar verzekeraar geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen, wordt uitsluitend tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Maturo Cars BV totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
7.2 Het is afnemer niet toegestaan de door Maturo Cars BV geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Maturo Cars BV, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Maturo Cars BV gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Maturo Cars BV tot het vorderen van kosten van schade en interest.
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Maturo Cars BV berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Maturo Cars BV. 

Artikel 8 Termijn en Levering 

8.1 Alle door Maturo Cars BV genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Maturo Cars BV bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 
8.2 Overschrijding van de door Maturo Cars BV opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Maturo Cars BV. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Maturo Cars BV het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Maturo Cars BV op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Maturo Cars BV de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Maturo Cars BV gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af werkplaats. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan over op de afnemer. 

Artikel 9 Transport 

9.1 Maturo Cars BV bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Maturo Cars BV is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Maturo Cars BV zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. 

Artikel 10 Reclame 

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Maturo Cars BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Maturo Cars BV kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Maturo Cars BV. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Maturo Cars BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Maturo Cars BV toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal Maturo Cars BV aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij Maturo Cars BV te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Maturo Cars BV, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Maturo Cars BV het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen. 

Artikel 11 Garantie 

11.1 De garantie met betrekking tot de door Maturo Cars BV geleverde artikelen beperkt zich, zowel wat de inhoud als de duur ervan betreft, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

11.2 De garantie met betrekking tot het leveren van automobielen of het doen van aanpassingen aan automobielen is beperkt tot hetgeen  hierover contractueel overeengekomen is.
11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 Maturo Cars BV is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Maturo Cars BV. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.2 Maturo Cars BV is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van aan Maturo Cars BV toerekenbare opzet of grove schuld. 
12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Maturo Cars BV geleverde goederen, is Maturo Cars BV niet aansprakelijk. 
12.4 De afnemer vrijwaart Maturo Cars BV en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Maturo Cars BV geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Maturo Cars BV en/of door haar ingeschakelde derden. 
12.5 De aansprakelijkheid van Maturo Cars BV uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 
12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Maturo Cars BV te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; 
b. Maturo Cars BV goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 
13.2 Maturo Cars BV is in de in artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 
b. enig door de afnemer aan Maturo Cars BV verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, naar keuze van Maturo Cars BV, tenzij anders is overeengekomen. 

Maturo Cars BV
De Amert 404 
5462 GH Veghel
Tel: +31 413 37 60 45

KvK nr: 80412807
B.T.W.: NL 861663226B01
IBAN: NL32ABNA0889006245